TJ Architekti

Naše služby

Není pro nás rozhodující měřítko, zhostíme se se stejným nasazením, jak návrhu jedné místnosti, tak rodinného domu, obytných souborů, či větších urbanistických celků. Naše práce nás baví a při komunikaci s klienty prosazujeme pozitivní přístup. Ve spolupráci se zkušenými i mladými perspektivními umělci rádi propojujeme architekturu se současným uměním, designem a krajinou.

Příprava zakázky

Úvodní konzultace za účelem projednání řešeného záměru. Analýza zakázky - prověření potenciálů a regulativů místa stavby, analýza investičního záměru (stavebního programu), soulad s ÚPD; časový plán, specifikace rozsahu a obsahu projektových prací, určení fází služeb, stanovení profesního zastoupení. Na základě nabytých informací o záměru a místě stavby vypracujeme cenovou nabídku. Zajistíme potřebné průzkumné práce (zaměření stavby a pozemku, průzkumy, rozbory, zkoušky, apod.).

Architektonická studie

Architektonická studie je jednou z nejdůležitějších fází projektové činnosti. Vzniká v ní individuální návrh stavby v souladu s požadavky a potřebami klienta. Velký důraz je kladen na práci se světlem, výhledy, orientaci na světové strany, investiční náklady, soukromí a možnosti parcely. Součástí studie je základní řešení interiérů a návrh zahradních úprav pozemku, díky čemuž je docíleno harmonie s exteriérem.

Po prověření a analýze zadání vypracujeme koncept studie ve variantách a za průběžné konzultace s klientem ho rozvineme do finálního návrhu. Úvodní fáze studie jsou prezentovány formou ručně vyhotovených skic, následně přecházíme k digitálnímu 3D modelu. Výsledný návrh je odevzdán v barevně tištěném elaborátu s texty, rozbory, výkresy a vizualizacemi, dokládající reálnou možnost využití daného místa, včetně použití konkrétních materiálů a konstrukcí.

Projekt pro povolení stavby

Vypracujeme veškeré výkresové podklady pro získání územního souhlasu či rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavebního povolení. Dokumentace bude rozsahem odpovídající vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přikládané k žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení.

Inženýring

Zajistíme za Vás vydání všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy, majitelů inž. sítí, dopravní infrastruktury se zapracováním případných požadavků do dokumentace. Podáme příslušnou žádost na stavební úřad a vyjednáme vydání územního rozhodnutí/souhlasu či stavebního povolení tak, abyste se nemuseli o povolení vůbec starat.

Dokumentace pro provedení stavby

Vypracujeme dokumentaci pro provedení stavby sloužící jako podklad pro realizaci. Má univerzální charakter bez ohledu na budoucího dodavatele. Detailně vypracovaná dokumentace zabrání možné improvizaci ze strany zhotovitele a zajistí výsledek odpovídající požadavkům.

Dotace

Pro námi vypracované projekty vyřídímě dotaci z titulů Nová zelená úsporám, Dešťovka, atd. Vyhotovíme veškerou potřebnou dokumentaci, odborné posudky a následně podáme žádost, vyřídíme administraci žádosti a nakonec doplnění dokumentů a faktur pro finální vyplacení dotace.

Výběr dodavatele stavby

V součinnosti s klientem nastavíme podmínky a kritéria pro výběr zhotovitele stavby. Formou výběrového řízení následně obstaráme výběr dodavatele stavby, části stavby, mobiliáře atp.

Spolupráce při realiazci a kolaudaci

Dohlédneme na realizaci stavby, aby probíhala v souladu s projektovou dokumentací. Zůčastníme se kontrolních prohlídek stavby, spolupracujeme s klientem při rozhodnutí o případných změnách, účastníme se přejímek stavby, reklamačního řízení při kontrole odstranění vad a nedodělků. Podáme za Vás žádost o kolaudaci stavby na stavební úřad. Vyřídíme kolaudační prohlídku se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy.