TJ Architekti

Komenského most v Jaroměři

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Jan Martinek, Adam Michna
adresa: Jaroměř
soutěž: 09/2013

Most o rozponu 60m byl navržen jako náhrada původního mostu strženého povodní 2013.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Komenský, s jehož jménem je řešená stavba svázána, je coby významná osobnost národních dějin spojován především s rozvojem pedagogiky, učení a poznávání. Procesy, které se během poznávání odehrávají v lidskému mozku, bychom mohli zjednodušeně popsat jako rozvoj nervových buněk neuronů a jejich vzájemných spojení.

Tato nervová spojení samozřejmě nevznikají pouze na základě exaktních vědomostí, ale také díky iracionálním vjemům, emočním prožitkům a sociálním vazbám. Čím hustější a komplexnější síť propojených neuronů je vytvořena, tím pružněji může mozek dále fungovat a zpracovávat další nové vjemy. Nervová spojení společně vytvářejí pomyslnou síť vědomí v rámci jedinečné osobnosti.

Obdobnou symboliku odvolávající se na význam „propojení“ lze uplatnit také při abstraktním pohledu na město jako celek. Jeho místní uspořádání hraje důležitou, ale jen částečnou, roli. Most, obvykle vnímaný jako běžné dopravní spojení bodů A a B, pak reprezentuje např. množství propojených lidských osudů a sociálních kontaktů, které sám zprostředkovává. Stává se přímým představitelem společenských vazeb v pevném rámci místa.

Taková symbolika, tedy pevný rámec + síť propojení, se odráží v konceptu a návrhu stavby. Základní kubus mostu byl abstrahován na množství jemných spojení, která však společně představují velkou „sílu“. Dynamiku a duševně povzbuzující napětí v jinak konzervativním objemu, a na ryze funkční platformě.

Konstrukční systém mostní konstrukce vychází z ocelového příhradového vazníku. Abstraktní sestava vzpěr a táhel vychází z výtvarného konceptu a zachovává ideový přesah stavby. Současně však umožňuje přesné dimenzování dle detailního statického modelu.

Materiálové řešení odpovídá odlehčené a symbolické koncepci mostu. Ocel se světle šedým nátěrem je proložena fragmenty trikolory. Podporuje tak odkazy na významnou národní historii, soustředěné v lokalitě.

Základní obrys mostního tělesa je dynamicky formován k těžišti veřejného života. Směrem k náměstí ČSA se navyšuje a rozšiřuje.